Skip to content
导航栏
广告 - 一键建站,香港云主机,一年59元起,75折专属推荐码 qbbsh。点击了解更多

czg emoji

demo-gif

概要

czg emoji - 启动输出 message 中携带 emoji 表情模式

描述

无需配置,在当前会话输出 message 中携带 emoji 表情

我只是尽力将工具做得更好,如果可以的话欢迎给一个 star ⭐